CONTACT

Op Zoek Naar Antwoorden

Dit artikel is geschreven om specifieke problemen die naar boven zullen komen, terwijl we deze laatste periode van de eindtijd doorlopen en die nu snel de richting van WO III beweegt, te bespreken. (zie FAQ Onderwerpen Christus’ wederkomst – timing)

Zoals beschreven in het boek 2008 – Gods Laatste Getuigenis weten wij niet op welke dag de 2de Trompet zal klinken, noch wanneer de daarop volgende 4 Trompetten zullen klinken. Het effect van de 2de Trompet zal schok en verschrikking veroorzaken. De andere Trompetten zullen blijven volgen. Hierdoor zullen mensen in grote getale tot God getrokken worden en zullen gedoopt willen worden, zullen in Gods Kerk willen zijn.

Als jij antwoorden wilt en een antwoord van de Kerk op jouw vragen, of als je gedoopt wilt worden, dan raden wij je ten stelligste aan de richtlijnen in dit artikel te volgen. Naarmate de omstandigheden verslechteren en grote aantallen mensen zich tot God zullen richten, zal het moeilijk worden voor ons om iedereen die hulp vraagt te helpen, omdat er slechts een klein aantal dienaren over de hele wereld is. Daarom is het des te belangrijker dat u deze richtlijnen volgt, zodat de kans op antwoord groter wordt.

Een ieder die wil discussiëren over het geloof of die zijn of haar eigen ideeën erdoor wil drukken zal geen antwoord ontvangen. Als wij zo’n e-mail ontvangen zal deze gewoon verwijderd worden.

I    Je moet bereid zijn om zelf antwoorden te zoeken. Je kunt vrijwel overal een antwoord op vinden, als je bereid bent dieper in de door ons ter beschikking gestelde middelen te graven en te zoeken.

Als je oprecht verlangt om je te bekeren en je leven te veranderen, dan vindt je op deze website alles wat je nodig hebt om gepast op Gods roeping te kunnen reageren, zodat je de kans kan krijgen om verder te kunnen leven in het nieuwe tijdperk dat voor de deur staat.

II    Het belangrijkste dat je moet doen is je bekeren van je verkeerde levenswijze, valse geloofsovertuiging en –praktijken, door je volledig in gehoorzaamheid tot God en Zijn levenswijze te keren. De eerste stap is het houden van de Sabbatdag. Het vieren van de Sabbatdag is een gebod van God. Als je niet bereid bent de Sabbatdag te vieren zoals God ons opgedragen heeft, dan heeft het geen enkele zin dat je nog verder leest, want God zal niet met jou willen werken, noch je willen ontvangen, als je niet bereid bent Hem hierin te gehoorzamen. (Jesaja 57, 58 en 59) De Kerk website (www.cog-pkg.org) heeft een FAQ sectie bovenaan de pagina, waarop je Sabbatviering Sabbatviering kan aanklikken. Daar zal je de nodige aanwijzingen terugvinden die je nodig hebt om Gods Sabbat, die van Vrijdag zonsondergang tot Zaterdag zonsondergang gehouden duurt, te vieren.

III    Als je beide boeken, geschreven door Ronald Weinland, niet grondig gelezen hebt, moet je dat alsnog doen. Eens je ze gelezen hebt, moet je ze nog eens lezen. De reden hiervoor is dat het niet mogelijk is om alles wat je gelezen hebt in een keer te bevatten, en zelfs niet als je het twee keer gelezen hebt. Je zal geestelijk groeien en meer en meer inzicht en begrip krijgen naarmate je Gods grote plan en doel voor de mensheid gaat begrijpen.

IV    Zoals aangegeven wordt in de Sabbatviering (op deze FAQ pagina) kan je op de Kerk website luisteren naar de wekelijkse Sabbat preek Je kan op de AUDIO pagina ook een groot aantal andere preken vinden (deze zijn vertaald in de Nederlandse taal. Voor de Engelstalige preken klik je op ‘klik voor Engelstalige preken) Het is van belang dat je de tijd die ons nog rest wijs gebruikt en naar zoveel mogelijk voorhanden preken luistert of zoveel mogelijk preken die vertaald zijn, leest. Als je eerlijk en oprecht ijverig voor God bent dan zal je op de Sabbat niet alleen naar de wekelijkse live uitgezonden preek luisteren, maar ook naar andere preken.

V    Bovenop de twee boeken en preken die je op de Kerk website terugvindt, staan er nog andere artikelen en boekjes op de website, die ook antwoorden op je vragen kunnen geven. En alhoewel je waarschijnlijk een snel antwoord zal willen, moet je geduldig zijn en bereid zijn de rijkdom van de waarheid na te vorsen, met de middelen die God jou ter beschikking heeft gesteld. In Onderwerpen op de FAQ pagina staan antwoorden op vele vragen en op de ‘publicaties’ pagina van de website vind je een selectie van boekjes en artikelen van Mr Herbert W. Armstrong terug. Deze bevatten meer informatie dan je in de tijd die ons nog rest, kunt verwerken. Concentreer je op wat jou gegeven wordt!

VI    Een andere bron van informatie, die nuttig is om van tijd tot tijd te raadplegen, is de website www.ronaldweinland.com. Hierop kan je het reisschema en andere belangrijke informatie van Ron Weinland vinden. Het doel van deze website is om mensen op de hoogte te houden van belangrijke gebeurtenissen die te maken hebben met deze eindtijd.

VII    Doorheen dit groeiproces, waarbij je over Gods waarheid leert, is het belangrijk dat je onthoud dat jij de houding en mentaliteit van een leerling/student (dit is trouwens de betekenis van het woord ‘discipel’) behoort te hebben. Velen hebben hier problemen mee, omdat zij proberen vast te houden aan valse leringen van het traditionele Christendom of aan hun ‘eigen kennis’, die zij ‘zelf’ menen te hebben ontdekt door zelfstudie. Dit zijn obstakels die jou verhinderen om datgene te doen wat God jou aanbiedt. God is niet geïnteresseerd in wat mensen ‘denken’ dat waar is. Hij is enkel bekommerd om diegenen die Hij roept, dat zij bereidwillig zijn om nederig en gewillig datgene aannemen dat Hij hen aanbiedt. Wat God geeft komt door geestelijke openbaring en is niet een kwestie van eigen intellect, kennis of menselijk begrip.

Zij die deel uitmaken van de verstrooiing van de WCG (Wereldwijde Kerk van God) zullen moeten erkennen dat zij geestelijk in slaap zijn geweest, voor zij terug in Gods Kerk kunnen komen. Al deze mensen zullen moeten toegeven dat de gehele Kerk uit Gods mond gespuugd is geweest en van Hem afgescheiden is geweest, tot Hij hen wakker gemaakt heeft en terug de Kerk ingebracht heeft.

Tot slot moet iedereen ook tot het inzicht komen dat er slechts een ware doop in het leven is, waarbij alle zonden vergeven worden. Er is maar een ware doop in Gods enige ware Kerk en er is ook maar een ware Almachtige Eeuwige God. Zij die gedoopt willen worden en vurig verlangen om door Gods geest verwekt te worden, moeten de instructies lezen en opvolgen die in het artikel de Doop op de FAQ pagina, staan.

De Kerk van God – PKG richt zich op het helpen van mensen die oprecht verlangen om God te volgen en te gehoorzamen. Als iemand deze stappen niet neemt, dan zal hij/zij teruggestuurd worden naar de instructies die hierboven gegeven zijn of zal hun e-mail gewoon verwijderd worden. Wij streven ernaar om hulp te geven aan diegenen die oprecht God zoeken.Sabbatviering & Plaatselijke Gemeenten

Wanneer mensen zich tot God beginnen te keren en ernaar verlangen om Zijn Sabbatten te vieren, wordt ons gevraagd naar de locatie van de nabijgelegen gemeenten, waar mensen de Sabbatdienst kunnen bijwonen. Dit artikel is bedoeld om u te helpen leren hoe u kunt groeien, op een waarachtige manier, in uw verlangen God te gehoorzamen, door Zijn zevendedags Sabbat te onderhouden (van zonsondergang Vrijdagavond tot zonsondergang Zaterdagavond)

Gods doel waarom Hij ons de Sabbatdag gaf, is dat wij voor Zijn aangezicht kunnen samenkomen (een heilige vergadering/samenkomst) om te leren watt Hij wil dat wij zouden ontvangen. God inspireer Zijn dienaren, door de kracht van Zijn geest, om die dingen te verkondigen (preken) die actueel en noodzakelijk zijn voor opbouw, onze training, onze geestelijke groei, begeleiding en nuttige correctie.

Indien u het eerste boek van Ronald Weinland De Geprofeteerde Eindtijd gelezen heeft, dan weet u dat Gods Kerk door een periode van grote verdrukking gegaan is, die voor deze eindtijd geprofeteerd was. Als gevolg hiervan versplinterde de Kerk en hieruit ontstonden meer dan 500 kleinere groeperingen (variërend van minder dan een dozijn tot meer dan 20.000 leden) maar slechts één daarvan blijft voortbestaan als Gods ware Kerk. Zoals Paulus in Efezen 4 schrijft: er is slechts één God en Vader van allen en één Heer, één geloof (één Waarheid om te geloven en naar te leven) en één Lichaam (één geestelijk Lichaam, de Kerk, het Lichaam van Christus)

Daar God altijd één georganiseerd Lichaam (Zijn Kerk) geleid heeft, daardoor gewerkt heeft, is het niet voldoende dat mensen zich eenvoudigweg aansluiten bij een organisatie die op de 7de dag, de Sabbat, samenkomt. Er zijn namelijk honderden verschillende kerken die samenkomen op de 7de dag. Zij die het Joodse geloof aanhangen onderhouden de 7de dags Sabbat, maar zij kunnen Gods Kerk zijn, noch Zijn volk, omdat zij niet geloven dat Jezus de Christus – de Messias – is. Één van de grootste organisaties die de 7de dag vieren, en zeggen dat zij geloven dat Jezus de Christus is, zijn de Zevendedags Adventitsten. Maar, zoals Ronald Weinlands tweede boek ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’ uitlegt, geloven zij in de valse leer van de drie-eenheid en velen van hen geloven in de de foute leer van kerstmis en pasen.

Het punt is dat er slechts één Lichaam kan zijn, waardoor God werkt en dat dit eenheid van doctrines en lering zal hebben. Als een organisatie en haar leiders niet Gods geest in zich hebben (God die in en door hen leeft) die hun inspireerd in wat zij onderwijzen op de Sabbatdag, wat is dan het nut om op de Sabbat samen te komen, in zo’n organisatie, waar God niet werkt?

Dit alles gezegd zijnde, is het nuttig dat een ieder overtuigd is van waar God hen leidt en waar God werkt. Gods Kerk is vandaag de dag georganiseerd onder de naam Church of God – PKG (Preparing for the Kingdom of God = De Kerk van God – Zich Voorbereidend op het Koninkrijk van God) Wij zijn het geprofeteerde ‘overblijfsel’ (datgene dat overblijft uit de verstrooiing van de Kerk, halverwege de jaren 90) dat door God in deze eindtijd geleid wordt. God heeft Zijn Kerk vernederd en heeft haar doen afnemen in grootte. Honderden jaren geleden profeteerde God dat het percentage dat terug samengeroepen zou worden als Zijn laatste overblijfsel in deze eindtijd. Van diegenendie oorspronkelijk verstrooid en uit Gods mond gespuugd werden (dat gebeurde met het laatste tijdperk, het Laodicea tijdperk, uit Openbaring 3: 14) zou slechts 1/10de van 1/3de van alles wat verstrooid werd, terug tot een relatie met Hem geroepen worden. Daar bovenop roept God nu nieuwe mensen in de gemeenschap, zij worden toegevoegd aan Zijn Kerk (bovenop het aantal van het overblijfsel dat terug geroepen wordt), en dat zal blijven doorgaan tot de dag van de wederkomst van Jezus Christus.

Of u nu nieuw bent, of iemand die verstrooid was, als u oprecht verlangt een ware relatie met God te hebben, dan moet u er inderdaad naar streven (eraan werken) om alles te leren wat u maar kan, zodat u snel op de hoogte gebracht kunt worden over de tijd waarin wij nu leven. U moet ook proberen alle kennis te verwerven die u nodig hebt, om te weten wat u moet doen om uzelf te kunnen voorbereiden op de ons nog resterende tijd van problemen die de wereld zal doormaken, voor de wederkomst van Christus.

De beste manier om u voor te bereiden is om beide boeken die Ronald Weinland geschreven heeft, te lezen en te herlezen. Zodoende zult u de waarheid betreffende uw overtuiging verstevigen en verder opbouwen door middel van die zaken die u, toen u de boeken las, over het hoofd gezien hebt. Iedereen zou de twee tijdschriften De Tijd Loopt Ten Einde (Time is Running Out) en De Tijd is Ten Einde (Time Has Run Out) moeten downloaden en lezen. Deze beide tijdschriften werden oorspronkelijk geschreven om diegenen die verstrooid werden in de apostase (grote afvalligheid) van de Wereldwijde Kerk van God, te helpen. Gedurende zijn leven bleef Herbert W. Armstrong (hij stierf in Januari 1986) een getrouw apostel van Gods Kerk, die bekend stond onder de naam de Wereldwijde Kerk van God. In 1994 liet die organisatie de waarheden van God volledig achter zich en keerde terug naar de leer, die haar oorsprong vinden in de katholieke kerk.

Iedereen moet ook de preken beluisteren die op de Kerk website, www.cog-pkg.org, beschikbaar zijn. Dit zijn belangrijke middelen die God aan u geeft om u te inspireren, u te motiveren op het rechte pad te blijven dat u moet volgen. Ook is dit de manier bij uitstek waarop u iedere Sabbat dient te vieren, in een samenkomst (heilige samenkomst) voor God, om te horen wat Hij de dienaar inspireert te geven in de Sabbat preken.

Niet iedereen is in staat om met anderen, in een plaatselijke gemeente, samen te komen. Dit is het gevolg van de verstrooiing en de kleine groep die wij vandaag de dag zijn, waardoor God werkt. Maar iedereen kan luisteren naar wat God Sabbat na Sabbat geeft, als men in geest en waarheid voor God samenkomt (en dit kan desnoods in uw eigen huiskamer zijn) Als u eensgezind van geest bent met datgene wat u gelezen heeft (gehoorzaam aan de waarheid van God) en als u in overeenstemming bent met watt u gehoord hebt in preken, dan bent u klaar om in de Kerk uitgenodigd te worden.

Deze eenheid, betekent dat u de Sabbat gehoorzaamt, zoals beschreven in deze FAQ (en u al naar preken luistert op de Sabbat) en dat u gehoorzaamt aan de Tiendenwet. Gehoorzaamheid aan de Sabbat en de Tienden zijn het bewijs van de oprechte houding van diegene die God echt zoekt. De Tienden worden besproken in de FAQ over de DOOP.

Als u andere doctrinaire overtuigingen koestert en niet vindt dat u overtuigd bent van datgene watt u nu leert, dan bent u niet klaar voor een uitnodiging om de Kerk te bezoeken. De Kerk van God is een gemeenschap die functioneert in eenheid van geest, doctrine en geloof. Omgang met de Kerk van God is niet weggelegd voor nieuwsgierige aagjes, maar alleen voor hen die overtuigd zijn van Gods waarheid. En daarom is het bijwonen van een dienst alleen op uitnodiging.

Als u ernaar verlangt omgang te hebben met de Kerk en u het eens bent wat u gelezen heeft in deze FAQ, dan is het uw verantwoordelijkheid om ons een bericht te sturen, waarin u uiteenzet wat uw huidige toestand is en waarom u de Kerk wilt bezoeken. U moet ons informatie verstrekken, die uw naam, uw stad en land waar u leeft bevat. Dit is noodzakelijk zodat wij uw gegevens door kunnen geven aan een van onze ‘vertegenwoordigers’ die in uw regio wonen.

Ofwel bent u iemand die deel uitgemaakt heeft van de verstrooiing of bent u iemand die pas de waarheid van God heeft geleerd en zijn/haar leven verandert heeft. U moet ons laten weten of u nieuw bent of of u deel bent geweest van de verstrooiing van de Wereldwijde Kerk van God.

Als u deel hebt uitgemaakt van de verstrooing, moet u er zeker van zijn dat u in overeenstemming bent met de leer, die in hoofdstuk 7 van 2008 – Gods Laatste Getuigenis beschreven staat. U moet ook erkennen dat u geestelijk in slaap was, afgesneden van God, totdat Hij u ontwaakt heeft en u teruggebracht heeft naar Zijn Kerk. Diegenen die deze dingen niet voor zichzelf bewezen hebben, kunnen geestelijk niet groeien (zie ‘aanvullende informatie over de Kerk die verstrooid werd’ aan het eind van dit artikel)

Nadat u deze informatie aan ons verstuurd heeft (via email: thecofg@aol.com of via de post) zulen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen. Nadat wij uw informatie ontvangen hebben, zullen wij u laten weten of er een gemeente bij u in de buurt is, die u zou kunnen bezoeken, of dat u één van diegenen zal zijn, die God moet zoeken op de wijze die beschikbaar is voor u. zelfs al zou dat betekenen dat u dit alleen moet doen.

Dit artikel is herschreven om deze ‘Dag des Heren’ uit te leggen, die eindigt op Pinksteren 2013. Zoals beschreven in 2008 – Gods Laatste Getuigenis weten wij niet op welke dag de Tweede Trompet zal klinken, noch wanneer de daaropvolgende vijf Trompetten zullen klinken. Maar wat wij wel weten is dat als deze gebeurtenissen plaatsvinden, men in grotere getallen zich tot God zullen richten en zullen trachten zich te laten dopen in Gods Kerk.

Naarmate de omstandigheden in deze wereld zullen verergeren, zodra de Trompetten beginnen te klinken zal de mogelijkheid voor mensen om samen te komen als gemeente minder en minder worden. Tegen het einde zullen de mensen hun best moeten doen om Gods Sabbatten te vieren op de manier die Hij verlangt. Hij wil dat je naar de preken luistert (op welke manier dan ook) en als dat niet mogelijk is, de literatuur die door de Kerk beschikbaar gesteld is, te lezen.

Voor die tijd, waarin mensen niet samen kunnen komen op de Sabbat (als gevolg van de verwoestingen om hen heen of om het feit dat we niet langer grote zalen kunnen huren, waar iedereen naar de Sabbatdienst kan komen) heb je in deze tijd nog steeds de gelegenheid om samen te komen met anderen in de Kerk. Wanneer en waar mogelijk zullen er in sommige steden speciale Sabbat bijeenkomsten georganiseerd worden, waar dan nieuwe mensen gedoopt zullen kunnen worden. Bij deze bijeenkomsten zal een dienaar van de Kerk van God aanwezig zijn. Bij dergelijke bijeenkomsten kunnen mensen naar de dienst komen die niet regelmatig elkaar ontmoeten op de wekelijkse Sabbat. Een lijst van deze bijeenkomsten zullen op de website (www.ronaldweinland.com) geplaatst worden en worden tijdens de mededelingen aan het begin van de wekelijkse Sabbatpreek vermeldt.

We naderen nu snel de tijd dat er in elke stad plaatselijke gemeenten zullen zijn, na de wederkomst van Jezus Christus als Koning der koningen. Maar tot die tijd is het de plicht van een ieder die waarlijk een relatie met God wil aangaan, Hem te zoeken met alle middelen die God tijdens deze korte tijd die ons nog rest, ter beschikking stelt. De tijd van grote verdrukking staat voor de deur en dan zullen de meeste mensen niet meer de vrijheid hebben om die relatie met God verder op te bouwen door elke Sabbat naar de preken te luisteren. Gebruik daarom deze tijd van vrijheid die je nog hebt om God te zoeken wijs. Dergelijke mogelijkheden zullen minder worden.

Voor diegenen die niet over een computer of internettoegang beschikken, kunnen wij preken op CD’s (mp3 formaat) opsturen. Deze zijn natuurlijk niet zo actueel, als wanneer u iedere Sabbat naar de preek zou kunnen luisteren. Dit is echter het beste watt wij op dit moment kunnen doen voor mensen die geen andere mogelijkheid hebben om op de Sabbat onderwezen te worden.

Bijkomende Informatie over de Kerk die verstrooid werd.
Zoals reeds eerder gezegd, er zijn meer dan 500 splintergroepen voortgekomen uit de verstrooiing, die het resultaat is van de apostase (afvalligheid) van de organisatie, van de Wereldwijde Kerk van God. Ieder van deze organisaties beweert dat zij het werk van God uitvoeren. Doctrinair gezien is dat onmogelijk!

Er is niemand die de tijd, de middelen of de intellectuele capaciteiten heeft om al deze groeperingen te bestuderen en zodoende te kunnen bepalen welke (indien er al één is) daarvan op dit moment Gods werk doet. Ten eerste is dit niet een kwestie van intellect of menselijk kunnen. Het is een zaak van Gods geest. Geen mens kan weten watt van God is en wat niet, tenzij God het geeft. Een ieder is afhankelijk van God en Diens genade om de dingen (geestelijk) te zien. Alleen God kan een persoon de waarheid geven en die persoon in de waarheid horen.

Als iemand zondigt (zonder zich te bekeren) of geestelijk in slaap valt doordat zijn/haar lauwe houding ten opzichte van God, zal deze persoon de waarheid beginnen te verliezen, omdat Gods geest wordt teruggetrokken (die persoon wordt afgesneden van God) De Kerk in Laodicea werd van Gods geest afgesneden toen zij uit Zijn mond gespuwd werd. De verstrooide organisaties zijn allen geestelijk in slaap gevallen en alleen God kan iemand uit geestelijke slaap wakker maken. Sommige mensen vinden het moeilijk toe te geven dat zij geestelijk in slaap geweest zijn, en totdat zij dit kunnen toegeven kunnen zij geestelijk niet groeien.

Alleen als wij onszelf vernederen en de waarheid onder ogen zien over watt er met de Kerk gebeurd is, en tevens onze eigen verantwoordelijkheid en aandeel toe geven in de zonde die leidde tot het ‘uit Gods mond gespuwd worden’, kan God waarlijk beginnen met ons terug te sterken in alles wat waarheid is. Vandaag de dag wil men stellig vasthouden aan de overtuiging dat zij nog steeds deel uitmaken van het Filadelfia tijdperk, of dat zij Filadelfianen zijn, die in het Laodicea tijdperk leven. Het is moeilijk voor de mens om zich te vernederen, zoals God opdraagt aan een ieder die in het Laodicea tijdperk leeft, en toe te geven dat deze lauwe Laodiceaanse geest over een ieder in Gods Kerk gekomen is.

Maar wij moeten de correcte Laodiceaanse geest hebben, zoals diegenen die naar God geluisterd hebben en die de instructies van Jezus Christus opgevolgd hebben, om ijverig en gedreven te zijn en ons te bekeren. Wij allen moeten deze beiden doen! Wij allen moeten ijverig en gedreven zijn naar God toe, en ons te bekeren van onze lauwe geest. God kan zo’n lauwe geest niet gebruiken, omdat het een toestand is van geestelijke slaap en stagnatie (stilstand). Gods geest moet vruchten voortbregen in ons leven, en dat vereiest dat wij ons bekeren wanneer God ons corrigeert en dat wij ijverig zijn in het dichter tot Hem groeien.

Als één tijdperk eindigt, begint een ander. Na de dood van Mr Herbert W. Armstrong eindigde het Filadelfia tijdperk en begon het Laodicea tijdperk. De apostase vond plaats in de Kerk, de Kerk werd verstrooid. Als u één van hen bent, die verstrooid werden, zult u zich dan bekeren en deel gaan uitmaken van dat overblijfsel, waarvan God verkondigd heeft dat slechts één tiende van één derde van alles dat verstrooid werd, zou zijn?

De grootte van een organisatie is geen bewijs van Gods aanwezigheid, toch schijnt dit velen een valse gevoel van veiligheid te geven. Velen geloven dat God in de grootste of één van de grootste organisaties moet werken, maar dat is niet waar! Ook wordt Gods aanwezigheid niet bewezen door de aanwezigheid van charismatische persoonlijkheden, noch door de aanwezigheid van bekende namen van vroeger.

De grootste verstrooide groep, de United Church of God, is de groep waar Ronald Weinland zich vanaf het begin bij aansloot en bijna twee jaar in deze organisatie bleef. Maar nadat de verduistering aan het licht gebracht werd van 4.5 miljoen dollar door de leidinggevenden, evenals hun politieke praktijken en hun algemene laksheid inzake doctrines, besloot hij ontslag te nemen. Omdat hij voor de ware Goddelijke principes inzake leiderschap stond, leidde God hem tot dit huidige werk. Naast dit alles maakt de United Church of God zich ook schuldig aan het feit dat zij toelaten dat een groot aantal dienaren vasthouden aan de valse doctrine van een 14-15 Paschaviering. Dit wordt uitgebreid in het eerste boek ‘De Geprofeteerde Eindtijd’ behandeld. Al dit soort zaken weerspiegelen of Gods geest al dan niet werkt in diegenen die beweren getrouwe dienaren van Gods woord te zijn.

Gods ware Kerk wordt niet geïdentificeerd door te doen alsof men een werk doet dat sterke overeenkomsten vertoont met het werk dat eens door Gods ware Kerk (de Wereldwijde Kerk van God, voor de apostase) gedaan werd. Doen alsof men de wekelijkse Sabbat houdt op de 7de dag en de jaarlijkse Feesten (Heilige Dagen) viert en nog zoveel andere dingen die de schijn van ware Christelijkheid opwekken, betekent nog niet dat Gods geest daar werkzaam is. Een ieder moet God dienen in geest en waarheid, want zonder dat kan niemand God welgevallig zijn, kan men God niet dienen.

De Living Church of God, onder leiding van Roderick C. Meredith, is ook in diepe geestelijke slaap. Roderick C. Meredith verloochent het feit dat Mr. Herbert W. Armstrong de geprofeteerde ‘Elia die komen zou’ is, en die alle dingen aan Gods ware Kerk zou herstellen. Ronald Weinland heeft een serie van preken gegeven, waarin hij Roderick C. Merediths eigen uitspraken laat horen, en zodoende ontmaskert Ronald Weinland de leiding van de Living Church of God in haar weigering om Gods ware getuigenis over datgene watt God door Zijn apostel verwezenlijkt, heeft te geloven. Hiermee heeft Roderick C. Meredith God verloochend. (Zie ‘sermon archive’ op de website 2001, prekenserie HWA – The Endtime Elijah, deel 1 t/m 4, beginnende op 27 Oktober 2001) Er zijn nog vele andere aspecten waardoor de Living Church of God reeds lange tijd geestelijk tot stilstand is gekomen en zij is als het ware in de tijd gevangen.

De Philadelphia Church of God, onder leiding van Gerald Flurry, is nooit Gods Kerk geweest. God heeft nooit door Gerald Flurry gewerkt, noch tijdens, noch na de apostase (afvalligheid) van de Wereldwijde Kerk van God. Gerald Flurry is dusdanig afgeweken en geestelijk zo arrogant geworden, dat hij zichzelf een titel toegeëigend heeft, die enkel en alleen Jezus Christus toekomt, namelijk die van ‘die profeet’ waarvan Mozes gewag maakt in de Bijbel.

De lijst is te lang om hiermee verder te gaan, maar ook organisaties zoals de Restored Church of God, de International Church of God, de Church of the Great God, de Church of God an International Community en organisatie na organisatie zijn allen geestelijk diep in slaap gevallen. God is er niet blij mee, dat zovelen uit de Kerk die verstrooid werd, weigeren zich te bekeren, en vooral dan nog de dienaren! Dat is ook de reden waarom één van de Donders, die in het boek 2008 – Gods Laatste Getuigenis besproken wordt, gaat over de grote bestraffing die het leiderschap van zo vele van deze organisaties ten deel zal vallen, omdat zij geen getrouwe rentmeesterers (van Gods woord) geweest zijn.

Als u dus één van diegenen bent die verstrooid werden, dan kunt u alleen uit de geestelijke slaap gewekt worden als God u dat geeft, en alleen als Hij uw ogen opent. Alleen op deze manier kunt u werkelijk weten waar Jezus Christus’ stem klinkt en daarenboven in staat zijn om Hem te volgen, waar Hij Zijn Kerk ook leidt. Dit is geestelijk en alleen Gods geest kan die waarheid onthullen! Een ieder moet God zoeken door bekering tot en ijver naar God, opdat God hem of haar het vermogen zou schenken om te weten waar Zijn Kerk vandaag de dag is. Niemand kan dit uit zichzelf vinden (onderscheiden). Als u de Sabbat wilt houden, zoals God dit opdraagt, dan moet u voor Zijn aangezicht vergaderen (samenkomen) in geest en waarheid. Dit betekent dat u moet luisteren naar de dienaren waar God mee werkt. Anders heeft het houden van de Sabbat geen enkele zin en inhoud, en is het zeker niet het waarlijk houden van de Sabbat zoals God gebied.

Bijkomende informatie over de Kerk die verstrooid werd
Zoals reeds eerder werd gezegd, er zijn meer dan 500 splintergroeperingen voortgekomen uit de verstrooiing die het resultaat was van de apostase (afvalligheid) van de organisatie van de Wereldwijde Kerk van God. Ieder van deze organisaties beweert dat zij het werk van God uitvoeren. Doctrinair gezien is dat onmogelijk!

Er is niemand die de tijd, de middelen of de intellectuele capaciteiten heeft om al deze groeperingen te bestuderen en zodoende te bepalen welke (indien er al één is) daarvan op dit moment Gods werk doet. Ten eerste is dit niet een kwestie van intellect of menselijk kunnen. Het is een zaak van Gods geest. Geen mens kan weten wat van God is en wat niet, tenzij God het geeft. Een ieder is afhankelijk van God en Diens genade om dingen te kunnen zien (geestelijk). Alleen God kan een mens de waarheid geven en hem daarin houden.

Als een mens zondigt (zonder zich te bekeren) of geestelijk in slaap valt doordat zijn houding lauw wordt in het streven naar God, dan begin hij de waarheid te verliezen omdat Gods geest uit zijn leven wordt teruggetrokken (afgesneden van God). De Kerk in Laodicea werd van Gods geest afgesneden toen zij uit Gods mond gespuwd werd. De verstrooide organisaties zijn allen geestelijk in slaap gevallen, en alleen God kan iemand uit geestelijke slaap wekken.

Enkel en alleen wanneer wij onszelf vernederen en de waarheid onder ogen zien over wat er met de Kerk gebeurd is en tevens onze eigen verantwoordelijkheid en aandeel toe geven in de zonde die leidde tot het 'uit Gods mond gespuwd worden', kan God waarlijk beginnen met ons terug te sterken in alles wat waarheid is. Vandaag de dag willen de meesten stellig vasthouden aan het geloof dat zij nog steeds deel uitmaken van het Filadelfia-tijdperk, of dat zij Filadelfianen zijn die in het Laodicea-tijdperk leven. Het is moeilijk voor mensen om zich te vernederen, zoals God het opdraagt aan allen die in de era van Laodicea leven, en toe te geven dat wij allen Laodiceanen zijn.

Maar wij zijn Laodiceanen die naar God geluisterd hebben en die de instructies van Jezus Christus hebben opgevolgd, om ijverig en gedreven te zijn en ons te bekeren. Wij allen moeten deze beiden doen! Wij moeten ijverig en gedreven zijn naar God toe, en ons bekeren van onze lauwe geest. God kan zo'n geest niet gebruiken, omdat het een toestand is van geestelijk slaap en stagnatie (stilstand). Gods geest moet vruchten voortbrengen in ons leven, en dat vereist dat wij ons bekeren wanneer God ons corrigeert en dat wij ijverig zijn in ons nastreven om dichter tot Hem te groeien.

Wanneer één era eindigt, dan begint een andere. Wij bevinden ons in het laatste stadium van de laatste era (tijdperk) van de Kerk. Als u één van hen bent die verstrooid werden, zult u zich dan bekeren en u voegen bij dat overblijfsel waarvan God verkondigd heeft dat het slechts één tiende van een derde van alles wat verstrooid werd zou zijn?

De grootte van een organisatie is geen bewijs van Gods aanwezigheid, toch schijnt dit velen een vals gevoel van veiligheid te geven. Velen geloven dat God in de grootste of één van de grootste organisaties moet werken, maar dat is niet waar! Ook wordt Gods aanwezigheid niet bewezen door de aanwezigheid van charismatische persoonlijkheden, noch door de aanwezigheid van bekende namen van vroeger.

Eerlijk gezegd sloot Ronald Weinland zich in het begin aan bij de grootste groep der verstrooiden nl. de United Church of God, en hij bleef bijna twee jaar bij deze organisatie. Maar nadat de verduistering aan het licht gebracht werd van 4,5 miljoen dollar door de leidinggevenden, evenals hun politieke praktijken en hun algehele laksheid t.a.v. doctrines, verkoos hij ontslag te nemen. Doordat hij toen pal stond voor de ware Goddelijke principes inzake leiderschap, leidde God hem tot dit huidige werk. Naast dit alles maakt de United Church of God zich ook nog schuldig aan het tolereren in haar midden van een groot aantal dienaren die vasthouden aan de valse doctrine van een 14e/15e Paschaviering. Dit wordt uitgebreid in het eerste boek 'De Geprofeteerde Eindtijd' behandeld. Al dit soort van zaken weerspiegelen of Gods geest al dan niet werkt in diegenen die beweren getrouwe dienaren van Gods woord te zijn.

Gods ware Kerk wordt niet geïdentificeerd door te doen alsof men een werk doet dat sterke overeenkomsten vertoont met het werk dat eens door Gods ware Kerk (de Wereldwijde Kerk van God, voor de apostase) gedaan werd. Doen alsof men de wekelijkse Sabbat houdt op de 7e dag en de jaarlijkse Feesten (Heilige Dagen) en nog zoveel andere dingen die de schijn van ware Christelijkheid opwekken, dit alles betekent nog niet dat Gods geest daar werkzaam is. Een ieder moet God dienen in geest en in waarheid, want zonder dat kan niemand God welgevallig zijn.

De Living Church of God is onder leiding van Roderick C. Meredith ook in een diepe geestelijke slaap gedompeld. Rodedrick C. Meredith verloochent dat Dhr. Herbert W. Armstrong de geprofeteerde 'Elia die komen zou' is, die alle dingen aan Gods ware Kerk zou herstellen. Ronald Weinland heeft een serie van preken gegeven waarin hij Roderick Meredith's eigen uitspraken laat horen op audiotape, en zodoende ontmaskerd Ronald Weinland de leiding van de Living Church of God in hun weigering om Gods ware getuigenis over datgene wat God door Zijn apostel verwezenlijkt heeft te geloven. Hiermee heeft Roderick Meredith God zelf verloochend. Er zijn nog vele andere aspecten waarin de Living Church of God reeds lange tijd geestelijk tot stilstand gekomen is en als het ware in de tijd gevangen zit.

De Philadelphia Church of God, onder leiding van Gerald Flurry is nooit Gods Kerk geweest. God heeft nooit door Gerald Flurry gewerkt, noch tijdens noch na de apostase (grote afvalligheid) van de Wereldwijde Kerk van God. Gerald Flurry is dusdanig afgeweken en geestelijk zó arrogant geworden dat hij zichzelf een titel heeft toegeëigend die enkel en alleen Jezus Christus toekomt, nl. die van "die profeet" waarvan Mozes gewag maakt in de geschriften.

De lijst is te lang om hiermee verder te gaan, maar ook organisaties zoals de Restored Church of God, de International Church of God, de Church of the Great God, de Church of God an International Community en organisatie na organisatie zijn allen geestelijk in slaap gevallen. God is er niet blij mee dat zovelen uit de Kerk die verstrooid werd weigeren om zich te bekeren, en vooral dan nog de ministry (de dienaren)! Dat is ook de reden waarom één van de Donders die in het boek '2008 - Gods Laatste Getuigenis' besproken worden, gaat over de grote bestraffing die het leiderschap van zo vele van deze organisaties ten deel zal vallen, omdat zij geen getrouwe rentmeesters van Gods woord geweest zijn.

Als u dus één van diegenen bent die verstrooid werden, dan kunt u enkel uit de geestelijke slaap gewekt worden als God u dit schenkt en alleen als Hij uw ogen opent. Alleen op deze manier kunt u werkelijk weten waar Jezus Christus' stem klinkt en daarenboven in staat zijn om Hem te volgen waar Hij Zijn Kerk ook leidt. Het is een volledig geestelijk gebeuren, en alleen Gods geest kan die waarheid onthullen! Een ieder moet God zoeken door bekering tot en ijver naar God, opdat God hem of haar het vermogen zou schenken om te weten waar Zijn Kerk vandaag werkt. Niemand kan dit uit zichzelf vinden (onderscheiden). Als u de Sabbat wilt houden zoals God het gebied, dan moet u voor Zijn aangezicht vergaderen (samenkomen) in geest en in waarheid, en dat betekent dat u moet luisteren naar de ministry (dienaars) waar God mee werkt. Anders heeft het houden van de Sabbat geen zin en geen inhoud, en is het zeker niet het waarlijk houden van de Sabbat zoals God het gebied.De Doop

Het is belangrijk om een deel te herhalen van wat er in het begin van de FAQ, getiteld Vragen en Antwoorden, staat. De instructie die hier gegeven wordt over de doop is herschreven voor deze laatste periode van de eindtijd, in een wereld die zich snel richting WO III beweegt.

Zoals beschreven in 2008 – Gods Laatste Getuigenis weten wij niet op welke dag de Tweede Trompet zal klinken, noch wanneer de daaropvolgende vijf Trompetten zullen klinken. Maar wat wij wel weten is dat als deze gebeurtenissen plaatsvinden, men in grotere getallen zich tot God zullen richten en zullen trachten zich te laten dopen in Gods Kerk.

Een ieder die gedoopt wil worden, moet het artikel lezen dat Mr. Herbert W. Armstrong, Gods apostel in de Kerk, gedurende het Filadelfia tijdperk, gescheven heeft. Dit artikel kan gevonden worden door naar de kerkwebsite te gaan (www.cog-pkg.org) en door te klikken naar de ‘Bijbelse Waarheid’ website. Hierop staan boeken en artikelen van Mr Herbert W. Armstrong. Eenmaal op deze website, klik op de ‘artikelen’ pagina, daar zult u het boekje vinden ‘De betekenis van de waterdoop”

Ten eerste is het belangrijk dat men goed begrijpt dat je niet zomaar lid kan worden van de Kerk van God. De meeste mensen hebben al ervaring met het toetreden tot een kerk, waarbij men gewoon lid wordt van een fysieke organisatie, zichzelf een kerkelijke naam heeft gegeven. Men kan echter niet zomaar lid worden van de Church of God – PKG (Preparing for the Kingdom of God – Voorbereidend op het Koninkrijk van God), die slechts een fysieke organisatie is, die de Kerk helpt met de uitvoering van het werk dat God haar opdraagt.

De Kerk van God is een geestelijk lichaam dat samengesteld is uit diegenen die gedoopt zijn en de handoplegging hebben gekregen; dit is het tijdstip waarop zij de bevruchting met Gods geest in hun leven ontvangen. Dit is het tijdstip waarop de mens door Gods geest verwekt wordt. Mr Herbert W. Armstrong gebruikte een perfecte analogie om dit proces aan de mens uit te leggen. Hij zei dat wij, wanneer wij eenmaal door Gods geest verwekt zijn, zoals een embryo zijn, in de God Familie, en dat wij uiteindelijk in de God Familie geboren zullen worden, wanneer wij opgewekt worden (veranderd van sterfelijk naar onsterfelijk) en daarbij als geestelijke levensvorm geboren worden.

De Kerk van God wordt omschreven als vele gedoopte leden (die door Gods geest verwekt zijn) en die deel geworden zijn van het geestelijke Lichaam van Jezus Christus: ‘want gelijk het lichaam (het fysieke menselijk lichaam) één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus. Want door één geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één geest gedoopt. (1 Corinthen 12: 12 – 13) In vers 27 van ditzelfde hoofdstuk, worden de leden van de Kerk aangesproken. Er staat: ‘Gij nu zijt het Lichaam van christus en leden in het bijzonder.’

Men wordt dus niet zomaar lid van de Kerk van God. Men wordt in Gods Kerk geplaatst, nadat men een bewuste keuze gemaakt heeft om zich in gehoorzaamheid tot God te keren, door zich te bekeren en vergeving voor alle zonden te zoeken. Het natuurlijk gevolg van dit groeiend verlrangen om zijn zonden vergeven te zien met als doel dichter tot God te groeien, zal zijn dat men ernaar zal verlangen om gedoopt te worden. Als men zich van zijn of haar zonden bekeerd, ernaar gaat streven God te gehoorzamen, groeit het besef dat men beperkt is in zijn/haar verlangen om God te gehoorzamen en leert men ook dat het noodzakelijk is om door Gods geest verwekt te worden, teneinde geestelijk te kunnen groeien. Dan zal men door de doop en de handoplegging door Gods geest verwekt worden en aldus in het Lichaam van Christus geplaatst worden, in de Kerk van God. Dit is het proces dat men volgt om deel te gaan uitmaken van de Kerk van God, dat het geestelijke Lichaam, het Lichaam van Christus is. De Kerk van God – PKG heeft geen leden. Dit is namelijk de fysieke organisatie, die de Kerk in staat stelt het werk dat God haar te doen geeft, uit te voeren.

Voordat iemand gedoopt kan worden, moet het voor de dienaren van Gods Kerk duidelijk zijn dat die persoon inderdaad de vruchten van bekering voortbrengt. De doop is aan niemand verschuldigd. Het gaat er niet aan toe zoals in de wereldse kerken, waar men gerust ‘kan komen zoals men is’. Om voor God te kunnen verschijnen moet men actief bezig zijn met zich te bekeren van zonden en moet men gehoorzaamheid aan God nastreven. Het is niet de bedoeling dat wij blijven zoals wij waren. God zegt dat diegenen die Hem zoeken dit moeten doen in geest en waarheid.

Ernaar streven je leven te veranderen betekent dat je eraan moet werken om je leven in overeenstemming met God te brengen. Het is vandaag de dag absoluut normaal dat mensen een relatie met elkaar hebben, en samenwonen, zonder getrouwd te zijn. Dit soort zaken moeten eerst rechtgezet worden, voordat iemand omgang met de Kerk kan hebben, laat staan gedoopt te worden. Mensen die zich in zo’n situatie bevinden moeten ofwel trouwen of uit elkaar gaan. Zo zijn er vele zonden waarvan men zich moet bekeren (dit betekent stoppen met deze zonden te doen) voordat men tot de Kerk kan toetreden.

Het traditionele Christendom leert dat iedereen welkom is in haar kerken. Zij hebben een ‘open deur’ politiek, jan en alleman kan binnenkomen, ongeacht de zondigen praktijken die hun leden zouden beoefenen. Zo is het niet in Gods Kerk. Wanneer iemand ‘uitgenodigd’ wordt om de samenkomsten van Gods Kerk bij te wonen, is er reeds duidelijk blijk gegeven van hun toewijding om een rechtvaardig leven te leiden en God te gehoorzamen. De volgende stap is de doop.

Voordat iemand gedoopt kan worden, zullen Gods dienaren kijken of die persoon waarlijk de vruchten van oprechte toewijding voortbrengt. Er zijn twee aspecten van berouw/bekering/verandering die ons de oprechtheid duidelijk maken van de persoon die gedoopt wil worden. Beide redenen kunnen een directe impact hebben op onze financiële toestand, en dat blijkt altijd een goede test te zijn om te bepalen of God werkelijk op de eerste plaats komt in zijn of haar leven.

Gods Sabbatten
Het eerste aspect van bekering betreft Gods Sabbatten (zowel de wekelijkse als de jaarlijkse) Wanneer iemand geconfronteerd wordt met het feit dat hij of zij moet stoppen met werken op de Sabbat, dan betekent dit een grote verandering in het leven van deze persoon, teneinde gehoorzaam te kunnen zijn aan God. Daarbij komt nog dat Gods jaarlijkse Sabbatten op verschillende dagen van de week kunnen vallen en dat men dus genoodzaakt zal zijn naar de werkgever toe te stappen om deze te vragen, of op de hoogte te stellen, dat men niet meer op deze dagen kan werken. God moet op de eerste plaats komen.

Als wij door de Zeven Trompetten van het Zevende Zegel gaan, zullen mensen niet gedoopt kunnen worden. Maar ook onder dergelijke omstandigheden zal God in zijn genade blijven werken met de oprechten en miljoenen die zich zullen bekeren en zich tot Hem zullen richten. Hij zal hen in het nieuwe tijdperk brengen, dat zal komen, als Jezus Christus terugkomt. Voor diegenen die zo gezegend zullen zijn om in dit nieuwe tijdperk voor te mogen leven, zal het dan mogelijk zijn om gedoopt te worden en deel van de Kerk van God te gaan uitmaken.

Maar nu, nu er nog tijd is voor om gedoopt te worden, is het belangrijk dat een ieder begrijpt hoe de Sabbatten van God gehouden dienen te worde, zoals geïnstrueerd op de FAQ pagina, onder Sabbatviering en Plaatselijke Gemeentes.

Zodra de Tweede Trompet klinkt en de andere Trompetten die daarop volgen, zullen klinken, zal het steeds moeilijker worden voor Gods volk om samen te kunnen komen voor de wekelijkse Sabbatdienst. Reizen zal moeilijk worden, zo niet onmogelijk. De zaken die wij zo vanzelfsprekend vinden, zoals elektriciteit, brandstof voor onze auto’s en het internet, zullen niet altijd beschikbaar zijn.

De tijd komt dat u niet meer in staat zal zijn samen te komen met anderen, elke Sabbat. Maar het is Gods verlangen dat grote aantallen mensen gedoopt worden voor Zijn Zoon terugkeert. God heeft vele mensen voorbereid voor de eerste komst van Zijn Zoon, grote aantallen mensen ontvingen de doop tot bekering, door Johannes de Doper. Voor de tweede komst van Christus gaat God honderdduizenden mensen voorbereiden, zij zullen tot de doop van Christus gebracht worden, in het geestelijke Lichaam van Christus.

Daarom, als deze zaken over ons komen en men niet meer in staat zal zijn samen te komen voor de wekelijkse Sabbatdienst, zullen Gods dienaren locaties waar men gedoopt kan worden, regelen. Gdo heeft de Kerk dusdanig georganiseerd dat op een dag overal ter wereld tienduizenden mensen gedoopt kunnen worden. De komst van Gods Zoon naar deze aarde, als de Messias, de beloofde Christus, is de grootste gebeurtenis die de aarde ooit meegemaakt heeft. Het is daarom dat God zulke grote aantallen mensen tot de doop zal roepen, ter ere van deze geweldige gebeurtenis. Tienden worden niet plaatselijk ingezameld zoals in zovele kerken van het Traditionele Christendom het geval is, maar zij worden naar het hoofdkantoor van Gods Kerk gestuurd. Gods Kerk zal bepalen hoe Gods Kerk geleid wordt en zal Zijn tienden naar Zijn wil en voor Zijn werk gebruiken.

Gods Tienden
Het tweede aspect van berouw/bekering/verandering betreft het gehoorzamen aan God, door het geven van Tienden (10%) van je inkomsten aan God. Het gaat hier om 1/10de van je netto inkomen. Belastingen zijn niet iets wat wij zelf in de hand hebben; zij behoren de regering toe, aan wie wij allen onderhavig zijn. De belastingen die van ons loon wordt afgehouden ligt niet in onze handen. Jezus Christus zei dat wij aan Caesar moeten geven wat van Caesar is. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor het deel dat wij in handen krijgen, dat door ons beheerd wordt.

Tienden worden betaald over loon (werk) of investeringen etc. Als men een uitkering krijgt, een gift, geld van de verzekering of als men full-time student aan een Hogeschool, de Universiteit of Beroepsschool is, hoeft men geen Tienden te betalen.

Tienden worden niet plaatselijk ingezameld, zoals in de zovele kerken van het traditionele christendom, maar zij worden naar het hoofdkwartier van Gods Kerk gestuurd. Gods Kerk bepaald hoe Gods Kerk geleidt wordt en zal zijn Tienden naar Zijn wil voor Zijn werk gebruiken. Velen vragen zcih af waar men Gods Tienden heen moet sturen. Alle tienden van binnen de Verenigde Staten worden naar de Kerk van God – PKG, PO box 14447 Cincinnati, OH 45250 USA gestuurd.

Voor diegenen die niet in Amerika wonen: je kan contact opnemen met de Kerk en vragen waar de Tienden heen gestuurd moeten worden. Tienden kunnen worden overgemaakt via overschrijving naar de bankrekening van de Kerk of per cheque betaald worden. Alle overschrijvingen moeten gedaan worden aan de Kerk van God – PKG. Naarmate de wereld om ons heen verslechtert zullen velen geen werk/inkomen meer hebben en dus niet in staat zijn Tienden te betalen. Maar in uw toewijding aan God zou je, als je in de mogelijkheid zou zijn, zeker God gehoorzamen en Hem Zijn Tienden geven.

Als jij jezelf onderwerpt en de veranderingen in je leven aanbrengt, die beschreven staan in deze FAQ, en je gedoopt wilt worden en de verwekking van Gods geest te ontvangen, moet u dit de Kerk duidelijk maken. Schrijf of email uw aanvraag, en laat ons weten dat je dit artikel over de Doop gelezen hebt. Lees ook alle andere artikelen die in dit artikel vermeldt staan als je gedoopt wil worden.Contact

Ronald Weinland, Pastor
Email: netherlands.cog.pkg@gmail.com

Postadres:
The Church of God - PKG
P.O. Box 14447
Cincinnati, OH 45250
USA

ANBI informatie

arrow to scroll to top