OVER

The Church of God – PKG

DE IS TIJD AANGEBROKEN om je nu snel en ernstig voor te bereiden op de tweede komst van Christus. Het is het werk van de Kerk van God - PKG om mensen te helpen om te leren wat zij moeten doen om zich voor te bereiden op de nu snel naderende catastrofale eindtijdgebeurtenissen, die vooraf gaan aan de wederkomst van Christus en de vestiging van Gods Koninkrijk op aarde. Er resten ons geen jaren meer om ons op dit alles voor te bereiden, maar slechts maanden of weken.

Op de jaarlijkse feestdag Pinksteren in 31 na Christus, richtte God Zijn Kerk op, en die Kerk heeft altijd Zijn naam gedragen, de ‘Kerk van God’. Het is de oudste bestaande Kerk en de oorspronkelijke Kerk die zichzelf Christelijk noemt. Gods ware Kerk heeft altijd als een kleine organisatie voortbestaan sinds 31 na Christus, en het was ook de bedoeling dat Zijn Kerk klein zou blijven.

Bijna 300 jaar na de oprichting van Gods ware Kerk, stak een andere Kerk de kop op die zichzelf Christelijk noemde. Die Kerk droeg niet Gods naam, en zij voerde veel nieuwe doctrines in die totaal niet Bijbels zijn. In de eeuwen die volgden werd deze kerk heel groot en werd zij ook de staatsreligie van het oude Romeinse Rijk. In het begin van de jaren 1400 en daarna vormden zich nog andere kerkorganisaties die zichzelf Christelijk noemden, maar zij adopteerden allemaal dezelfde geloofsovertuigingen van die oude Romeinse Kerk.

De opkomst van al die verschillende kerkorganisaties in de voorbije paar eeuwen, heeft voor veel religieuze verwarring gezorgd onder diegenen die zich Christelijk noemen. God zal een einde maken aan al die verwarring, wanneer Hij eenmaal ingrijpt in het wereldgebeuren en Wereldoorlog III beëindigt, en Hij opnieuw Zijn enige ware Kerk voorgoed op aarde vestigt. Die ene Kerk op aarde zal vanaf die dag onder het bestuur van het hoofd van de Kerk, Christus, staan.

De Kerk van God - PKG neemt het voortouw in het wegnemen van deze religieuze verwarring doordat zij Gods waarheid, die Hij sinds de Apostase aan Zijn Kerk gegeven heeft, blijft onderwijzen en vastleggen. De Kerk van God houdt vandaag de dag nog altijd de 7de dag, de Sabbat, precies zoals de Kerk dat van in het begin van haar bestaan gedaan heeft, en zij onderwijst ook hoe en wanneer het valse concept van de erediensten op de eerste dag van de week, de Zondag, begon.

Gods Kerk houdt ook de jaarlijkse Heilige Dagen van God die in Leviticus 23 beschreven staan, net zoals de prille Kerk dit deed, nadat hun dit onderwezen was door de originele apostelen. Die prille Kerk verkondigde het doel van de waarheid omtrent Christus’ eerste komst, als het Pascha offer voor de hele mensheid, en zijn opstanding tot eeuwig leven als de eerstgeborene in Gods Familie.

Heden verkondigt de Kerk van God de tweede komst van Christus, maar deze keer komt hij om de profetieën rondom de komst van de Messias te vervullen, die de volgende 1.100 jaar over deze aarde zal regeren. De eerste keer kwam Christus om de rol van het Lam voor het Pascha offer voor de hele mensheid te vervullen, maar deze tweede keer komt hij om de rol van de Leeuw van God te vervullen, die op deze aarde zal regeren over de hele mensheid.

De regeringen van de mens staan op het punt om beëindigd te worden, en de Kerk van God-PKG waarschuwt deze wereld voor de geprofeteerde eindtijdgebeurtenissen die al begonnen zijn. Het Boek Openbaring wordt nu vervuld, door deze eindtijdgebeurtenissen, die zich zullen blijven manifesteren totdat ook WOIII een realiteit wordt.

Ronald Weinland, het hoofd van Gods Kerk op aarde, is ook door de God van Abraham aangesteld als Zijn eindtijd-profeet om de meeste van de eindtijdgebeurtenissen die voorafgaan aan de wederkomst van Christus te voorzeggen. Hij is ook gezonden om een te waarschuwing te geven aan de Kerk die na de Apostase van December 1994 verstrooid werd. Toen werd de ‘man der zonde’ de ‘zoon des verderfs’ geopenbaard en dit was meteen ook de opening van het Eerste Zegel van Openbaring.

Na die Apostase (de grote afvalligheid) werd Gods Kerk verstrooid in meer dan 600 verschillende organisaties. De apostel Paulus profeteerde dat deze grote gebeurtenis de aankondiging was van het begin van de aftelling naar Christus’ tweede komst. Die Kerk die verstrooid raakte en dat tot op vandaag nog steeds is, is zich evenmin als deze wereld bewust van het feit dat de zeven zegels reeds geopend zijn, en dat het laatste en Zevende Zegel op 14 November 2008 geopend werd.

De wereld bevind zich nu in de tijd dat de zeven trompetten van het Boek Openbaring geopenbaard worden, en dat hun vervulling de uiteindelijke eindtijdgebeurtenissen teweeg zal brengen. Wereld Oorlog III staat op het punt om uit te breken, met daarop volgend Gods rechtstreekse ingrijpen om die oorlog te beëindigen, de laatste oorlog van de mensheid, culminerend in de wederkomst van Christus als de Leeuw van God, die de teugels stevig in handen zal nemen om deze wereld te gaan regeren.

arrow to scroll to top