Ronald Weinland

Ronald Weinland is de laatste apostel in een lange lijn van apostelen, te beginnen met de oorspronkelijke 12, die hun werk in 31 na Christus begonnen. Hij is de laatste apostel in Gods Kerk, voor Christus terugkeert om Gods Koninkrijk op te richten. Dit Koninkrijk zal heersen over elke natie o paarde. Ronald Weinland werd voorafgegaan door Herbert W. Armstrong, die tot zijn dood in Januari 1986, apostel in de Wereldwijde Kerk van God was.

Na de dood van Herbert W. Armstrong kreeg Joseph W. Tkach sr. de controle en leiding over de Wereldwijde Kerk van God, hoewel hij geen apostel was. In het begin van de jaren 90 begon deze man veel van de manieren waarop Meneer Armstrong de Kerk geleid had, te veranderen. Hij begon ook subtiele veranderingen in de leer van de Kerk door te voeren. In December 1994 gaf hij een preek aan de Kerk, waarin hij elke belangrijke doctrine van Gods Kerk veranderde. Later werd geopenbaard dat hij de geprofeteerde ‘mens der wetteloosheid’ en ‘de zoon des verderfs’ was, waar Paulus in 2 Tessalonicenzen 2 over schreef. Paulus legt uit dat deze man die Jezus Christus zou verraden, in de Kerk geopenbaard zou worden voor Christus zou terugkeren.

God openbaarde dat deze ‘mens der wetteloosheid’ ook een antichrist was. Johannes verwijst hier later in zijn dienaarschap naar, toen hij sprak over het feit dat er in de Kerk veel antichristenen op de scene zouden verschijnen. Deze ‘mens der wetteloosheid’ en ‘de zoon des verderfs’ werd, nadat God Zijn oordeel over hem geveld had, door God bekend gemaakt. Precies 280 later, op het uur af, vanaf het moment dat hij verklaard had dat Gods volk niet langer Gods Sabbatten hoefde te vieren, nam God zijn leven.

Dit getal bleef niet onopgemerkt door diegenen met wie God werkte om een overblijfsel van Zijn Kerk te herstellen, nadat 2/3de van de mensen de Kerk hadden verlaten en het andere 1/3de verstrooid werd over meer dan 600 verschillende organisaties, die na de geprofeteerde Apostase bestonden. Het getal 7 wordt door God gebruikt om datgene te openbaren ‘dat voltooid is,’ zoals bijvoorbeeld de 7daagse week, de 7 jaarlijkse Feestdagen, etcetera, etcetera. Het getal 40 wordt gebruikt om ‘Gods oordeel ‘te openbaren. De combinatie 7 x 40 is 280 dagen. Dit openbaart dat Gods totale oordeel over ‘de zoon des verderfs,’ de ‘mens der wetteloosheid’ is uitgesproken.

Na de Apostase werd het 1/3de deel van de Kerk dat verstrooid was, gedurende de daarop volgende 1.260 dagen beschermd tegen Satan, zoals God in Openbaring geopenbaard had. Deze periode van bescherming voor de verstrooide Kerk eindigde op Pinksteren 1998, toen God Zijn Kerk herstelde in slechts één van de vele verstrooide groepen. Dit was een kleine ‘overblijfsel’ groep, die de naam ‘Kerk van God – Preparing for the Kingdom of God’ (Kerk van God – Voorbereidend op het Koninkrijk van God) aannam. God maakte Ronald Weinland niet alleen de laatste apostel in Zijn Kerk in de eindtijd, maar Hij maakt hem ook een profeet. God en Jezus Christus hebben slechts één andere apostel profeet gemaakt, en dat was Johannes, die de opdracht kreeg om het boek Openbaring te schrijven.

God maakte Ronald Weinland Johannes’ tegenhanger en maakte hem zowel apostel als profeet. Het is ook zijn opdracht om te openbaren wat Johannes geschreven heeft. Het was niet de bedoeling dat Johannes begreep wat hij neergeschreven had, het was niet voor zijn tijd. Het was voor deze eindtijd en het was noodzakelijk dat er een profeet gezonden zou worden, die zou openbaren wat God aan Johannes gegeven had. Bepaalde profetieën, die Johannes neergeschreven heeft, gaan over Gods twee getuigen, die pas in de eindtijd ten tonele zouden verschijnen. God heeft zowel Ronald Weinland als zijn vrouw aangewezen als de twee eindtijdgetuigen, waar zowel in het boek Openbaring 11 als in het boek Zacharia, over gesproken wordt.

Hoewel het merendeel van dat 1/3de deel van de Kerk die verstrooid werd na de Apostase, wacht op de opening van het 1ste Zegel, begrijpt zij niet dat alle 7 Zegels van Openbaringen al geopend zijn en dat wij het laatste deel van de eindtijd ingegaan zijn. De 7 Trompetten van het 7de Zegel moeten nog fysiek vervuld worden voor Christus terugkeert om op deze aarde te heersen. Die Trompetten zullen overduidelijk klinken in de grote fysieke verdrukking, tussen 8 November 2015 en Pinksteren, op de 9de Juni van 2019, het tijdstip waarop Christus naar deze aarde terug zal keren.

De Kerk had oorspronkelijk de datum van Pinksteren 2012 gekregen als datum van Christus’ komst. Toen Hij niet op die datum terugkeerde, werd aangenomen dat Christus terug zou keren op Pinksteren 2013. Gedurende dat jaar liet God niet zien waarom Jezus Christus niet teruggekeerd was. Het was pas enige tijd later dat God de redenen openbaarde van waarom Hij alle profetische eindtijdgebeurtenissen precies 7 jaar vooruit had geschoven. Dat verhaal staat te lezen in Ronald Weinlands derde boek, getiteld ‘Profeteer tegen de Naties.

Zoals Johannes het boek Openbaring moet neerschrijven, terwijl hij door de Romeinse overheid op het eiland Patmos gevangen gezet was, werd Ronald Weinland gegeven dit boek te schrijven, terwijl hij ten onrechte (voor het ontduiken van het betalen van belastingen) door de regering van de Verenigde Staten gevangen gezet is. Dit derde boek vervuld een specifieke profetie in het boek Openbaring. Het openbaart ook Gods laatste waarschuwing aan Zijn Kerk die verstrooid werd na de Apostase. Hoewel het ook Gods laatste waarschuwingen aan alle naties openbaart, worden specifieke naties ook aangemoedigd om Zijn interventie om te helpen aan te nemen, zodat er miljoenen mensen gered kunnen worden.

Vanaf de Apostase tot aan de wederkomst van Jezus Christus, op Pinksteren 2019, zijn er 7 profetische eindtijdperiodes van elk 1.260 dagen geweest. Deze en veel andere ongelofelijke getallen die met Christus’ wederkomst te maken hebben, worden ook in dit derde boek behandeld. Dit boek zal begin 2016 in 9 talen uitgegeven en beschikbaar gesteld worden. 


Ronald Weinland
Boeken door Ronald Weinland
Blog RonaldWeinland.com
Top