RONALD WEINLAND

Biografie

Ronald Weinland is de laatste apostel in een lange lijn van apostels, te beginnen bij de 12 die in 31 na Christus aangesteld werden. Hij is de laatste apostel voor Gods Kerk voordat Christus terugkeert om Gods Koninkrijk op te richten dat over alle landen ter wereld zal regeren. Herbert W. Armstrong, zijn voorganger, was een apostel voor Gods Kerk in de Wereldwijde Kerk van God tot aan zijn dood in Januari 1986.

Na de dood van Herbert W. Armstrong kreeg Joseph W. Tkach sr. de leiding over de Wereldwijde Kerk van God, maar hij was geen apostel. Begin jaren ’90 begon deze man, omdat hij aan het hoofd van het bestuur van de Kerk stond, veel van de zaken waarin Mr. Armstrong de Kerk geleid had te veranderen. Hij begon ook met kleine subtiele veranderingen aan te brengen in een aantal van de leerstellingen van de Kerk. En uiteindelijk gaf hij in December 1994 een preek aan de Kerk, waarin hij begon met alle fundamentele doctrines van Gods Kerk te veranderen.

Die beruchte preek was de aanleiding tot de geprofeteerde eindtijd Apostase die daarop volgde. Later werd geopenbaard dat Jospeh Tkach Sr. de geprofeteerde ‘mens der zonde’ de ‘zoon des verderfs’ was, waar Paulus over schreef in 2 Thessalonicenzen 2. Paulus legde uit dat deze man die Christus zou verraden, in de Kerk geopenbaard moest worden voordat Christus zou terugkeren.

God openbaarde ook dat deze ‘mens der zonde’ eveneens de antichrist was waarvan Johannes later in zijn ministry gewag maakte, toen hij sprak over vele anti-christenen die de kop zouden opsteken in de Kerk. Deze ‘mens der zonde’ de ‘zoon des verderfs’ werd door God kenbaar gemaakt, nadat Hij Zijn oordeel tegen hem geopenbaard had. Exact 280 dagen later en tot op het uur precies, wanneer hij verklaard had dat Gods Sabbatten niet langer een vereiste waren voor Gods mensen, ontnam God hem het leven.

Dat getal ging niet onopgemerkt voorbij aan diegenen waarmee God aan het werken was om een overblijfsel van Zijn Kerk terug mee op te richten, nadat twee derde van de mensen de Kerk verlaten hadden, en het laatste derde verstrooid raakte in meer dan 600 verschillende organisaties als gevolg van die geprofeteerde Apostase. Zeven is het getal wat God gebruikt om ‘volledigheid’ mee aan te geven, zoals in de zevendaagse week, de zeven jaarlijkse Heilige dagen (Feestdagen), etc. Het getal 40 wordt gebruikt om ‘Gods oordeel’ weer te geven. De combinatie van die twee, 7 keer 40, geeft een totaal van 280 dagen. Dit openbaart Gods ‘volledige oordeel’ uitgevoerd tegen deze ‘zoon des verderfs’ de ‘mens der zonde’, exact 280 dagen nadat hij Gods wetten in Zijn Kerk trachtte te veranderen.

Zoals geopenbaard werd in het boek Openbaring werd één derde van de verstrooide kerk door God na de Apostase 1.260 dagen lang tegen Satan beschermd. Die periode van bescherming van de verstrooide Kerk eindigde op Pinksteren in 1998, toen God Zijn Kerk heropgericht had in één van de vele verstrooide groeperingen. Het was een klein overblijvend groepje mensen, dat de naam ‘Church of God – Preparing for the Kingdom of God’ (‘Kerk van God - Voorbereidend op het Koninkrijk van God’) aannam.

Toen het overblijfsel van Gods Kerk eenmaal terug opgericht was, stelde God Ronald Weinland niet alleen aan als de laatste apostel voor Zijn Kerk in de eindtijd, maar Hij stelde hem ook aan als profeet. God en Christus hadden voordien nog maar één keer een andere apostel ook als profeet aangesteld, en dat was Johannes; degene die ook het Boek Openbaring schreef.

God maakte Ronald Weinland Johannes’ evenknie, en stelde hem eveneens zowel als apostel als profeet aan. Zijn opdracht houd ook in dat hij datgene wat Johannes opschreef moet openbaren. Het was namelijk niet aan Johannes gegeven om datgene wat hij optekende ook te kunnen begrijpen, dit was niet voor zijn tijd bedoeld. Alles wat hij opschreef was bedoeld voor de eindtijd, en daarom ook moest er een profeet gestuurd worden, die alles wat God aan Johannes gegeven had zou openbaren. Een aantal van de profetieën die Johannes optekende gingen over Gods twee getuigen, die pas in de eindtijd ten tonele zouden verschijnen. God heeft zowel Ronald Weinland als zijn vrouw aangesteld als Zijn twee eindtijd-getuigen, waarvan sprake is in Openbaring 11 en in het Bijbelboek Zacharia.

Het grootste deel van het laatste derde van de Kerk dat verstrooid raakte, kijkt nog steeds uit naar de opening van het Eerste Zegel. Zij hebben er geen idee van dat alle Zeven Zegels van Openbaring reeds geopend zijn, en dat we ons nu al in het einde van de eindtijd bevinden. De Zeven Trompetten van het Zevende Zegel is alles wat er nu nog overblijft om fysiek vervuld te worden voordat Christus terugkeert om de aarde te gaan regeren. Die Trompetten zullen heel duidelijk vervuld worden tijdens grote fysieke verdrukking die de hele wereld zal ondergaan op verschillende tijdstippen tussen nu en de wederkomst van Christus. Het grootste deel van de wereld en de verstrooide Kerk zal niet wakker worden om de profetische realiteit van deze gebeurtenissen onder ogen te zien, totdat Wereld Oorlog III begint.

Ronald Weinland heeft als profeet en eindtijdapostel bepaalde specifieke tijdsperiodes gekregen waarbinnen deze oorlog zal beginnen. De eerste periode waarbinnen potentieel een economische eindtijdcrash, grote regeringscrises en Wereld Oorlog III zouden hebben kunnen plaatsvinden, was de periode van 2008 tot en met 2013. In dit laatste boek wordt uiteengezet dat God in Zijn grote genade zeven extra jaren aan de mensheid gegeven heeft, voordat deze eindtijdgebeurtenissen zullen plaatsvinden. Ook wordt uitgelegd wat God veranderd heeft teneinde in Zijn genade de mogelijkheid te creëren waardoor veel meer mensen aan deze catastrofale eindtijdgebeurtenissen zouden kunnen ontsnappen en zouden kunnen overleven. Die eindtijdgebeurtenissen kunnen nu beginnen.

Herbert W. Armstrong, Gods vorige apostel voor deze wereld, begon met te waarschuwen over wat er in de eindtijd zou gebeuren. Vlak na Wereld Oorlog II zette hij uiteen dat Europa (inclusief Duitsland) zou herrijzen in de vorm van een internationale unie met een eenheidsmunt, een gemeenschappelijke regering en uiteindelijk een gezamenlijke legermacht samengesteld uit exact 10 landen. En hoewel men de spot dreef met deze geprofeteerde eindtijdgebeurtenissen, toch stelde Europa in 1999 (dertien jaar na zijn dood) de Euro voor aan de wereld. Vandaag de dag telt Europa 28 lidstaten, maar pas dit jaar (2018) bereikten 10 landen in Europa een onderlinge militaire overeenkomst voor een gezamenlijke legermacht. De eindtijd komt er nu snel aan!

Alles wat in Ronald Weinland’s laatste boek 'Wanneer de Aftelling Eindigt' geschreven staat, is Gods laatst waarschuwing voor de mensheid. De eerstvolgende periode waarin Wereld Oorlog III kan losbarsten loopt van begin 2019 tot begin 2020. Gods boodschap gegeven door middel van Zijn profeet is eenvoudig: ‘Als jij bereid bent te luisteren, zal God luisteren!’

Johannes kreeg de inspiratie om het Bijbelboek Openbaring te schrijven terwijl hij door de Romeinse regering op het eiland Patmos gevangen gezet was; evenzo werd Ronald Weinland geïnspireerd om dit derde boek te schrijven terwijl hij in de gevangenis opgesloten zat door de overheid van de Verenigde Staten, op basis van de valse beschuldiging van het ontduiken van belastingen. Dit derde boek vervult een specifieke profetie uit het Bijbelboek Openbaring. Het openbaart ook Gods laatste waarschuwing aan diegenen van Zijn Kerk die na de Apostase verstrooid raakten. Maar het openbaart ook Gods laatste waarschuwing aan alle naties, en het bevat ook Zijn aanmoediging aan specifieke naties om Zijn ingrijpen om hen te helpen en potentieel miljoenen levens te redden te aanvaarden.

arrow to scroll to top