OVER

The Church of God – PKG

DE IS TIJD AANGEBROKEN om beter voorbereid te zijn op een Derde Wereldoorlog. Deze geprofeteerde oorlog zal voorafgaan aan de tweede komst van Christus. De Kerk van God – PKG helpt mensen beter geïnformeerd te worden over de dingen die op dit moment gebeuren en die zullen leiden tot grote catastrofale gebeurtenissen. Je kan nog slechts maanden of zelfs weken hebben om je voor te bereiden op deze gruwelijke dingen die voor de deur staan.

God heeft Zijn Kerk opgericht op de jaarlijkse Feestdag Pinksteren, in 31 na Christus. En die Kerk heeft altijd Zijn naam gedragen, de Kerk van God. Het is de oudste en oorspronkelijke Kerk die zichzelf christelijk noemt.

Gods ware Kerk heeft altijd als een kleine organisatie voortbestaan sinds 31 na Christus en het was de bedoeling dat Zijn Kerk klein zou blijven tot de tweede komst van Zijn Zoon. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat Zijn Kerk uit miljoenen leden zou bestaan voor Hij Zijn Zoon als de Messias, de Christus, de Gezalfde, terug zou sturen om als Koning der koningen over de naties te regeren.

Bijna 300 jaar na de oprichting van Gods ware Kerk stak een andere kerk de kop op, die zichzelf christelijk noemde. Die kerk droeg niet Gods naam. De Bijbel openbaart duidelijk dat in de tijd van de apostelen Gods ware Kerk Zijn naam droeg: de Kerk van God. Naast het niet dragen van Gods naam introduceerde deze nieuwe kerkorganisatie die later ten tonele verscheen, vele valse doctrines, die niet Bijbels zijn. In de eeuwen die volgden werd deze kerk heel groot, voornamelijk omdat zij na 325 na Christus de staatsreligie werd van het oude Romeinse Rijk. In het begin van de jaren 1400 en daarna vormden zich nog andere kerkorganisaties die zichzelf christelijk noemden, maar zij hebben bijna allemaal dezelfde geloofsovertuigingen van die oude Romeinse kerk overgenomen.

De opkomst van al die verschillende kerkorganisaties in de voorbije paar eeuwen, heeft voor veel religieuze verwarring gezorgd onder diegenen die zichzelf christelijk noemen. God zal een einde maken aan al die verwarring, wanneer Hij ingrijpt en Wereldoorlog III beëindigt en opnieuw Zijn enige ware Kerk vestigt. Die ene Kerk op aarde zal vanaf die dag onder het bestuur van haar ware leider, Jozua de Christus, staan. Vanaf die tijd zullen er geen andere kerken, noch andere religies meer mogen bestaan, die mensen verwarren.

De Kerk van God – PKG neemt het voortouw in het wegnemen van deze religieuze verwarring doordat zij Gods waarheid, die Hij sinds de geprofeteerde Apostase aan Zijn Kerk gegeven heeft, blijft onderwijzen. De Kerk van God viert vandaag de dag nog altijd de 7de dag, de Sabbat, net zoals de vroege Kerk deed, en zij onderwijst hoe en wanneer het valse concept van Zondagviering op de eerste dag van de week begon.

Gods Kerk viert ook de jaarlijkse Feestdagen van God, die in Leviticus 23 beschreven staan, net zoals de vroege Kerk dit deed, nadat dit hen onderwezen was door de originele apostelen. Die vroege Kerk verkondigde het doel en de waarheid over Christus’ eerste komst als Pascha offer voor de hele mensheid en zijn opstanding tot eeuwig leven als de eerstgeborene in Gods Familie.

Vandaag de dag verkondigt de Kerk van God de tweede komst van Christus. Deze keer komt Christus om de profetieën rondom de komst van de Messias te vervullen. Christus zal de komende 1.100 jaar over deze aarde regeren. De eerste keer kwam Christus om als Lam het Pascha offer voor de hele mensheid te zijn, maar deze tweede keer komt hij terug als Leeuw van God, die over deze aarde, over de hele mensheid zal regeren.

Na de geprofeteerde Apostase in Zijn eigen Kerk, openbaarde God later aan Zijn overblijfsel van die Apostase dat een specifieke aftelling begonnen was, die zou leiden tot de wederkomst van Christus. De Kerk van God – PKG was zeer ijverig in de interpretatie van de timing binnen die aftelling, door zich te veel te focussen op bepaalde data. Maar nu houdt de Kerk die profetische parameters, die nog vervuld moeten worden, in het oog en laat mensen weten dat zij meer alert en voorbereid moeten zijn. We noemen deze parameters punten, zoals we in een race uitkijken naar bepaalde punten onderweg, voor we de finish bereiken. In dit geval is de finish de wederkomst van Christus.

Hoewel de tijd van de Apostase tot de terugkeer van Christus perfect in profetische chronologische aftelling past, weet de Kerk niet precies welke van deze profetische tellingen tot de dag van Christus’ komst zal leiden. Niettemin zal Gods Kerk mensen blijven waarschuwen voor deze periodes, die we in het oog moeten houden.

Ongeacht de exacte datum van de komst van Christus, komt er een eind aan de regeringen van deze wereld en de Kerk van God – PKG waarschuwt deze wereld voor de profetische eindtijdgebeurtenissen, die al zijn begonnen. Gebeurtenissen die duidelijk tot deze profetische vervulling behoren, zijn het afgelopen jaar in snel tempo toegenomen.

Naast het groeiende wapengekletter tussen landen over de hele wereld, is het belangrijk om de komende economische ineenstorting in de gaten te houden. Deze staat namelijk voor de deur. Deze economische ineenstorting veroorzaakt een laatste oorlog, een kernoorlog. De groeiende onrust onder de naties maakt ons duidelijk hoe dichtbij die oorlog werkelijk is. Het boek Openbaring wordt vervuld door de eindtijdgebeurtenissen, die leiden tot Wereld Oorlog III.

Ronald Weinland is de voorganger en laatste apostel van Gods Kerk, de Kerk van God – PKG. Het is zijn opdracht om de laatste waarschuwingen van deze eindtijd aan Gods eigen Kerk te geven. Deze Kerk is het overblijfsel, dat overgebleven is na de Apostase in December 1994, in de Wereldwijde Kerk van God. Hoewel zij niet hebben geluisterd, zijn deze waarschuwingen gericht naar de wereld en de Kerk, die na de Apostase verstrooid werd in meer dan 600 verschillende organisaties.

Sinds de Apostase, die meer dan twee decennia geleden plaatsvond, zijn deze waarschuwingen voortdurend uitgegaan.

Deze gebeurtenis eind 1994 was tevens de opening van het eerste Zegel van het boek Openbaring. 40 Sabbatten na deze gebeurtenis werd de geprofeteerde mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs (waarin 2 Thessalonicenzen 2 over gesproken wordt) geopenbaard.

Sinds die tijd zijn deze waarschuwingen uit blijven gaan naar de verstrooide Kerken omdat zij niet erkennen dat de Apostase heeft plaatsgevonden. Maar het feit dat de hele Kerk van God toen verstrooid is, getuigt, is een getuige, van die waarheid.

Na deze Apostase (grote afvalligheid) werd Gods Kerk verstrooid en ontstonden er meer dan 600 verschillende organisaties. Deze belangrijke gebeurtenis was door de apostel Paulus geprofeteerd als zijnde het begin van de aftelling naar de wederkomst van Christus. Deze verstrooide organisaties hebben geen idee dat de zeven Zegels al geopend zijn en dat het laatste Zevende Zegel van Openbaring op 14 November 2008 werd geopend.

Deze verstrooide organisaties zullen volledig overrompeld worden wanneer de laatste verdrukking begint. Sinds November 2008 is een laatste aftelling gaande, die leidt tot het begin van de laatste oorlog, Wereld Oorlog III, wanneer grote verdrukking over deze wereld zal komen. Wij bevinden ons nu in een tijd waarin de catastrofale gebeurtenissen van de eerste vier Trompetten worden tegengehouden, totdat de laatste verzegeling van de eerstelingen van God is voltooid.

De laatste oorlog van de mensheid staat voor de deur. God zal direct ingrijpen om deze oorlog te beëindigen. Die oorlog zal eindigen met de wederkomst van Christus, samen met de eerstelingen van God, die samen met hem terug zullen komen. In plaats van als een Lam, het Pascha voor de mensheid, te komen, komt Christus deze keer als de Leeuw van God om de heerschappij over deze wereld te nemen.

arrow to scroll to top